Nawigacja

UKS - Dwójka

Program własny z wychowania fizycznego o profilu koszykówkadla klas IV-VI szkoły podstawowej

 

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
O PROFILU KOSZYKÓWKA
DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czesława Nowaczyka

 

            Program autorski opracowałem zgodnie z wytycznymi  Podstawy programowej z  wychowania fizycznego  poszerzając w nich treści  kształcenia z koszykówki
w oparciu o fachową literaturę. Treści te zostały dobrane zgodnie z potrzebami uczniówi możliwościami szkoły. Największy nacisk położyłem na wszechstronny i harmonijny rozwój  fizyczny oraz intelektualny dzieci, który jest zgodny z wymaganiami wychowania fizycznego
i niezbędny w przyszłym życiu.

            Znacznemu zwiększeniu uległy godziny przeznaczone na gry zespołowe,
a w szczególności na koszykówkę, która staje się jedną z najpopularniejszych dyscyplin wśród młodzieży. Posiada ona ogromne wartości wychowawcze, wyzwala  indywidualną inicjatywę  oraz kształci nawyki wspólnego kolektywnego działania.

W procesie wychowania fizycznego szczególną rolę, także ze względów zdrowotnych, odgrywają zajęcia ruchowe wzorowane na zespołowych grach sportowych.
     Gry sportowe, a wśród nich koszykówka należą do dyscyplin, które młodzież bardzo chętnie uprawia. Uczestnicząc w tego typu zajęciach dzieci mogą w pełni zaspokoić potrzebę ruchu, a ponadto zregenerować siły fizyczne i psychiczne, rozwijać sprawność psychomotoryczną , kształtować postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Mogą także osiągnąć wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie powiatu , rejonu , czy też województwa.  W czasie zajęć zawierających elementy koszykówki uczniowie mają możliwość zetknięcia się z wieloma odmianami form ruchu i stopniowego opanowania umiejętności opartych na ruchach celowych, precyzyjnych i skoordynowanych, które następnie będą wykorzystane we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole.

            Prawidłowa organizacja nauczania rozwija u młodzieży takie cechy fizyczne jak : koordynacja ruchowa, szybkość, skoczność, siła, wytrzymałość oraz wiele  cech  psychicznych: wytrwałość , dokładność, staranność, orientację i stanowczość.

           

CELE GŁÓWNE:

 • Harmonijny rozwój organizmu.
 • Likwidacja wad postawy.
 • Kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną i nieodpowiedniego trybu życia.
 • Integracja środowiska uczniowskiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wszechstronny rozwój fizyczny,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu,
 • wyposażenie uczestników w podstawowe wiadomości z zakresu kultury fizycznej pozwalających na samodzielne podejmowanie działań w celu usprawnienia funkcjonowania organizmu,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno – sportowej,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych
 • popularyzowanie koszykówki w szkole i w  środowisku,
 • kształtowanie postaw osobowościowych.

 

ZADANIA:

-          stworzenie sytuacji dających okazje  do ruchowego i emocjonalnego zaspokajania potrzeb wyżycia się, dostarczających radości i satysfakcji;

-          poznanie możliwości własnego organizmu;

-          wdrażanie  do higieny osobistej  (kąpiel elementem składowym każdej lekcji);

-          wdrażanie do samokontroli i samooceny poziomu sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych;

-          systematyczna praca  nad podnoszeniem  poziomu sprawności motorycznej
i zwiększaniem wydolności organizmu (szczegółowy rozkład  materiału podano na końcu programu pracy)

-          wyposażenie ucznia w zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania  samodzielnych działań służących podnoszeniu poziomu sprawności fizycznej;

-          kształtowania sprawności i umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej

-          opanowanie przez ucznia  podstawowych umiejętności technicznych  poszczególnych dyscyplin  sportowych (szczególnie z zakresu koszykówki)        

 

Wiadomości:

 • zasady i przepisy gry,
 • wiadomości dotyczące techniki i taktyki gry, znajomość zasad bezpiecznego zachowania na zajęciach ruchowych,
 • zasady przeprowadzania zawodów w grach zespołowych,
 • sposoby dokonywania samokontroli i samooceny sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

 • ćwiczenia wzmacniające muskulaturę i stymulujące funkcjonowanie układu krążenia,
 • ćwiczenia doskonalące umiejętności ruchowe mające zastosowanie praktyczne
  i rekreacyjno – sportowe,
 • organizowanie zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • nauczanie zasad sędziowania,
 • nauczanie umiejętności samokontroli i samooceny poziomu rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych,
 • nauczanie ćwiczeń relaksacyjnych służących zachowaniu zdrowia fizycznego
  i psychicznego.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:

 • kształtowanie poczucia więzi z zespołem i odpowiedzialności za wynik sportowy,
 • kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej: kulturalne kibicowanie na zawodach sportowych, przestrzeganie zasad „fair play”,
 • współpraca i współdziałanie w grupie koleżeńskiej i zespole,
 • odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • współpraca i pomoc w organizacji zajęć,
 • samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów sportowych,
 • kształtowanie pozytywnych postaw uczniów do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym.

 

SYSTEMATYKA DOBORU ĆWICZEŃ:

 1. Ćwiczenia pomocnicze i wprowadzające.
 2. Ćwiczenia techniczne w formie zabawowej.
 3. Ćwiczenia techniczne i taktyczne w formie ścisłej.
 4. Ćwiczenia techniczne i taktyczne w formie fragmentów gry.
 5. Gra szkolna i właściwa.

 

ZASADY NAUCZANIA:
Proces dydaktyczno – szkoleniowy będzie przebiegał z uwzględnieniem zasad:

 • aktywności i świadomości,
 • poglądowości,
 • stopniowania trudności,
 • systematyczności,
 • utrwalania,
 • indywidualizacji zadań.

 

METODY NAUCZANIA RUCHU:
     W nauczaniu i doskonaleniu elementów technicznych i taktycznych zastosowane zostaną metody nauczania:

 • analityczna,
 • syntetyczna,
 • kompleksowa.

 

METODY REALIZACJI ZADAŃ:

 • metoda zadaniowa – ścisła,
 • metoda naśladowcza ścisła,
 • metoda zabawowa – klasyczna,
 • metoda programowego usprawniania się.

 

 METODY PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI:

 • pokaz,
 • objaśnienie,
 • instruowanie,
 • polecenie,
 • wykonywanie zadań ruchowych.

 

OSIĄGNIĘCIA
Uczeń:

 • dba o podnoszenie sprawność fizycznej,
 • organizuje i aktywnie uczestniczy w zespołowych formach aktywności ruchowej,
 • umiejętnie stosuje ćwiczenia kształtujące sprawność fizyczną i ruchowa,
 • podporządkowuje się określonym zasadom i przepisom,
 • jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • potrafi kulturalnie kibicować i uczciwie rywalizować,
 • stosuje różne formy relaksacji po wysiłku fizycznym.

 

NAUCZYCIEL POD UWAGĘ BIERZE RÓWNIEŻ:

 • aktywność na zajęciach,
 • zaangażowanie uczestników,
 • relacje interpersonalne w grupie,
 • przejawianie inicjatywy

 

EWALUACJA:
 

Po zakończeniu semestru ewaluacji podlega:

 • praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach,
 • poziom trudności proponowanych zadań,
 • osiągnięcia w rywalizacji sportowej,
 • możliwość rozwijania zainteresowań koszykówką.

 

UWAGI METODYCZNE:

            W początkowym okresie  nauczania dominują formy :zabawowa i ścisła. Nie należy unikać  formy ścisłej, lecz należy pamiętać,  aby ćwiczenia  nie trwały zbyt długo i nie doprowadzały do znużenia.

            Nowych elementów powinno się uczyć w oparciu o bogaty zasób ćwiczeń przygotowawczych.

Dziecko opanowuje ruch przede wszystkim na podstawie pamięci ruchowej i motorycznej i w związku z tym bardzo ważną rolę odgrywa pokaz.

W czasie lekcji w – f należy poprzez gry i zabawy ruchowe eksponować pożądane elementy techniki, zwracając uwagę na prawidłowość wykonania. 

            Zainteresowanie i motywacje  w ćwiczeniu należy wzmacniać poprzez wprowadzenie sprawdzianów,  dotyczących stopnia opanowania  poszczególnych elementów, które pozwalają prowadzącemu orientować się  w zakresie  opanowania  przerobionego materiału.

Wyrabianie nawyków ruchowych  wymaga  wielokrotnego powtarzania  poszczególnych elementów  oraz  stosowania ich w coraz to nowych sytuacjach.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Witkowie
  ul.Czerniejewska 12
  62-230 Witkowo
  woj. wielkopolskie
 • 61 4778251
  fax: 61 4778251

Galeria zdjęć